Foramharc ar an gCuraclam

Sa churaclam seo tá na prionsabail leanbhl�rnacha atá le fáil sa churaclam roimhe seo Curaclam na Bunscoile (1971). Aithníonn sé trí aidhm oideachais bhunscoile:

  • an leanbh a chumasú chun saol iomlán a leanúint agus a p(h)oit�inseal f�in a bhaint amach mar dhuine ann nó inti f�in
  • an leanbh a chumasú chun forbairt a dhéanamh mar neach sóisialta ag maireachtáil agus ag comhoibriú le daoine eile chun chur le leas na sochaí uile
  • chun an leanbh a ullmhú d�oideachas breise agus d'fhoghlaim ar feadh an saoil

Tá an curaclam foghlaimeoir-lárnaithe. Leagtar béim ann ar litearthacht, ar uimhríocht agus teanga agus san am cíanna freagraíonn sé ar na riachtanais s�orathraithe san eolaíocht agus sa teicneolaíocht, san oideachas sóisialta pearsanta agus sláinte agus sa tsaor�ntacht.

Cuirtear an curaclam i láthair i s� réimse ábhar agus is ionann sin agus 11 ábhar. Is ar na h�dar�is phatr�nachta ar leith atá an fhreagracht i gcónaá as an gcuraclam in oideachas reiligiúnach do bhunscoileanna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Curaclam na Bunscoile
Réimsí Ábhair
Teanga
Béarla, Gaeilge
Matamaitic
 
Oideachas S�isialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE)
Stair, T�reola�ocht, Eolaíocht
Oideachas Eala�on
Na hAmharceala�ona, Dr�ma�ocht, Ceol
Corpoideachas
 
Oideachas S�isialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
 

M�n�tear na príomhaidhmeanna, prionsabail agus gn�ithe den churaclam sa R�amhr� agus tá siad ina gc�ltaca ar an m�inteoireacht agus an fhoghlaim i ngach ábhar den churaclam. Cuirtear c�ip�is� curaclaim (ina bhfuil spriocanna ábhar agus sn�ithe n� sn�ithaonaid) agus treoirl�nte do mh�inteoir� ar f�il do gach ábhar den churaclam. Tá s� d'aidhm san ioml�n ag Curaclam na Bunscoile na leana� a chumasú chun d�ile�il le h�ilimh an tsaoil le muin�n agus le cinnteacht anois agus sa todhcha� (R�amhr�, lch.6)

 


The curriculum incorporates the child centred principles of its predecessor, Curaclam na Bunscoile (1971). It identifies three primary aims of primary education:

  • to enable the child to live a full life as a child and to realise his or her potential as a unique individual
  • to enable the child to develop as a social being through living and co-operating with others and so contribute to the good of society
  • to prepare the child for further education and lifelong learning.

The curriculum is learner-centred. It emphasises the importance of literacy, numeracy, and language, while at the same time responding to changing needs in science and technology, social personal and health education, and citizenship.

The curriculum is presented in six subject areas comprising 11 subjects. The development and implementation of the curriculum in religious education in primary schools remains the responsibility of the relevant patron bodies.

Primary School Curriculum
Areas Subjects
Language
English, Gaeilge
Mathematics
 
Social Environmental and Scientific Education (SESE)
History, Geography, Science
Arts Education
Visual Arts, Drama, Music
Physical Education
 
Social, Personal and Health Education (SPHE)
 

 An tSeirbh�s um Thaca�ocht Ghairmi�il do Bhunscoileanna
An Roinn Oideachais agus Eola�ochta

Publications

Guidelines for Teachers of Students with General Learning Disabilities (online resource)
Primary Curriculum Review Phase 1: Final Report (2005) (PDF, 2.4MB)
Primary Curriculum Review Phase 2: Final Report (2008) (PDF, 1.5MB)
Information and Communications Technology in the Primary School Curriculum: Guidelines for Teachers (2004) (PDF, 1.4MB)
ICT Framework on ACTION (online browsable with sample activities)
Intercultural Education in Primary Schools: Guidelines for Teachers and School Management (2005) (PDF, 2.8MB)
Intercultural Education in Primary Schools: Guidelines for Teachers and School Management (2005) (online browsable with sample activities)
Assessment in the Primary Schools Curriculum: Guidelines for Schools (2007) (PDF, 1.7MB)
Assessment in the Primary Schools Curriculum: Guidelines for Schools (2007) (online browsable version)

Other links

Download of the Primary School Curriculum (1999)
Primary School Curriculum: re-presented materials
Primary Professional Development Service (PPDS)
Department of Education and Science
National Pilot Project on Teacher Induction
Eolas Teagmh�la
Seoladh Scoil Fhionnbarra
Béal Atha 'n Ghaorthaidh
Co. Chorcaí
t: +353 26 47133
e: scoilfhionnbarra@gmail.com
Amanta Oscailte Dé Luain-Dé hAoine
9.20-15.00

Gheobhfar eolas ar laethanta go mbeidh an scoil dnta anseo
filire.